Obchodné podmienky - Predaj mobilov a príslušenstva | DATES MOBILE

 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

DATES MOBILE Slovakia, s.r.o.

 

(s účinnosťou od 1. 8. 2015)

 

 

 

 

Spoločnosť DATES MOBILE Slovakia, s.r.o., Plynárenská 3/A, 821 09Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 61641/B, vydáva za účelom ďalšej a podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností pre obchodných partnerov, ktorí majú záujem vstúpiť do zmluvného vzťahu so spoločnosťou DATES MOBILE Slovakia, s.r.o., tieto Všeobecné obchodné podmienky:

 

 

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Spoločnosť DATES MOBILE Slovakia, s.r.o. je dodávateľom a predajcom tovarov (ďalej len „predávajúci“), ktoré sú podrobne špecifikované v objednávke, resp. v zmluve uzavretej s konkrétnym kupujúcim.

 

 1. Kontaktné údaje predávajúceho sú: DATES MOBILE Slovakia, s.r.o., Plynárenská 3/A, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 45 287 180, tel. (+421) 02-4569 1715, e-mail: info@datesmobile.sk

 

 1. Podmienky dodávania tovarov spoločnosťou DATES MOBILE Slovakia, s.r.o., ako aj práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami, pokiaľ nie sú konkretizované, resp. odlišne upravené v jednotlivých zmluvách, spravujú sa týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji na diaľku“), zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

 

 1. OBJEDNÁVKA TOVARU

 

 1. Predávajúci predáva svoje tovary prostredníctvom webovej stránky http://datesmobile.sk. Na uvedenej webovej stránke má kupujúci možnosť kliknutím na zvolený výrobok oboznámiť sa s vybraným tovarom, jeho vzhľadom,  hlavnými vlastnosťami, celkovou cenou a dostupnosťou na sklade. V prípade, ak sa kupujúci rozhodne pre kúpu uvedeného tovaru, môže na uvedenej stránke zároveň vykonať on-line objednávku.

 

 1. Kupujúci vykoná objednávku vybraného tovaru
  1. vyplnením on-line objednávkového formuláru na stránke http://datesmobile.sk
  2. zaslaním objednávky na e-mail info@datesmobile.sk, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail, presný názov tovaru a počet objednaných kusov, adresu dodania a vyhlásenie o prečítaní a prijatí Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.

 

 1. Doručenie objednávky kupujúceho predávajúcemu bude preukázané odpovedným e-mailom predávajúceho o doručení objednávky do systému.

 

 1. Predávajúci je povinný potvrdiť akceptáciu objednávky kupujúceho do 2 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. V rozsahu akceptovanej objednávky dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Uzavretím kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu povinnosť objednaný tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť jeho cenu.

 

 1. Omyl kupujúceho pri objednávke tovaru nie je dôvodom na reklamáciu tovaru.
   
 2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

 1. CENA TOVARU

 

 1. Suma uvedená pri jednotlivých výrobkoch je konečnou sumou vrátane dane z pridanej hodnoty. V tejto cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu tovaru, dodanie, poštovné.

 

 1. V prípade, ak dodávateľ predávajúceho v čase medzi potvrdením objednávky a dodaním tovaru zvýši ceny tovarov o viac ako 10%, predávajúci je povinný kontaktovať kupujúceho a dohodnúť s ním novú cenu tovaru, resp. po dohode objednávku zrušiť.

 

 

 

 1. DODANIE TOVARU

 

 1. Predávajúci vykonáva bezplatné dodanie tovaru prostredníctvom
  1. kuriérskej služby spoločnosti UPS (Slovak Parcel Service, s.r.o.) na adresu oznámenú kupujúcim ako adresa dodania.
  2. osobného odberu kupujúceho na vybranom predajnom mieste predávajúceho. V prípade, ak kupujúci realizuje objednávku formou mailu, je povinný označiť predajňu predávajúceho, do ktorej mu má predávajúci tovar dodať na osobné prevzatie. Predávajúci mu mailom potvrdí dodanie tovaru do predajne. Kupujúci bude mať dodaný tovar pripravený na osobné prevzatie do 7 dní odo dňa oznámenia predávajúceho o dodaní tovaru. Po márnom uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený tovar predať v rámci bežného predaja ktorémukoľvek záujemcovi.

 

 1. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme, predávajúcemu vznikne nárok na náhradu nákladov spojených s doručením tovaru, a to prvého i opakovaného. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

 

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar, ktorý má na sklade, do 4 dní po potvrdení objednávky.

 

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar, ktorý nemá na sklade do 5 pracovných dní po potvrdení objednávky.

 

 1. V prípade, ak z osobitných dôvodov (napr. tovar je potrebné doviesť zo zahraničia)  nie je možné objednaný tovar dodať v uvedených lehotách, predávajúci mailom dohodne s kupujúcim individuálnu lehotu dodania.

 

 1. Predávajúci mailom informuje kupujúceho o vybavení objednávky a odovzdaní tovaru na prepravu a čísle zásielky.

 

 1. Lehota na včasné dodanie tovaru predávajúcim sa považuje za dodržanú, ak je objednaný tovar expedovaný na prepravu najneskôr 1 deň pred dohodnutou lehotou dodania.

 

 1. Súčasťou balenia dodávaného tovaru je aj záručný list a daňový doklad o úhrade kúpnej ceny.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Kupujúci môže kúpnu cenu za objednané tovary uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  1. Vopred prevodom na účet predávajúceho :         IBAN: SK85 1100 0000 0029 2784 7556

SWIFT: TATRSKBX

č. ú.: 2927847556/1100, Tatra banka, a.s.

 1. Dobierkou kuriérovi – v hotovosti
 2. Pri osobnom odbere – v hotovosti alebo kartou
 3. On-line platbou cez službu TatraPay (presmerovanie na IB tatra banky)
 4. On-line platbou cez službu CardPay (online platba kartou)
 5. Formou nákupu na splátky cez Quatro (Všeobecná úverová banka, a.s.) podľa podmienok tejto spoločnosti.

 

 1. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú jej prevzatím, resp. pripísaním na účet predávajúceho.

 

 

 

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je z toho dôvodu povinný vec pri prevzatí riadne prezrieť a prípadné zjavné vady bezdokladne (t.j. najneskôr do 3 dní od prevzatia) reklamovať. Po zistení vady je kupujúci povinný kontaktovať telefonicky alebo mailom predávajúceho, ktorý mu obratom zašle reklamačný protokol. Reklamačný protokol je možné stiahnuť si aj z webovej stránky predávajúceho http://datesmobile.sk.

 

 1. Kupujúci je oprávnený reklamovať vady tovaru počas záručnej doby. Ak nie je výrobcom tovaru ustanovené inak, záručná doba je 24 mesiacov. V prípade predaja použitých tovarov (tzv. „second hand“) je záručná doba takýchto tovarov 12 mesiacov. Záručná doba začne plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

 1. Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný protokol a spolu s reklamovaným tovarom a kópiou daňového dokladu zaslať buď vo forme balíka alebo doporučenou poštou na adresu predávajúceho. Predávajúci nie je povinný prijať zásielku kupujúceho posielanú na dobierku. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť aj doručením reklamovaného tovaru spolu s dokladmi do niektorého z predajných miest predávajúceho.

 

 1. V prípade zistenia vady a uplatnenia reklamácie má kupujúci nasledovné práva podľa §§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka:
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Predávajúci je po prevzatí reklamovaného tovaru a na základe rozhodnutia kupujúceho o uplatnení niektorého z práv uvedených v ods. 4, povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

(8)   Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať doklad o vybavení reklamácie..

 

(9)   Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

(11)           Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Kupujúci môže akékoľvek podnety alebo sťažnosti  zasielať predávajúcemu na e-mail: info@datesmobile.sk.

 

 1. PRÁVO KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa (a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov  alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, (c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

(3)   Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci.

 

(4)   Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spotrebiteľovi najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty na odstúpenie. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú predávajúcim pri uzavretí zmluvy alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania na adresu predávajúceho.

 

(5)   Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona o predaji na diaľku

 

(6)   Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

(7)   Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, s výnimkou uvedenou v ods. 5. Predávajúci však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

(8)   Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

(9)   Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

(10)           Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

(11)           Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.  Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

(12)           Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa tohto článku.

 

 

8.      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho www.datesmobile.sk
 2. Odoslaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s kúpnou cenou tovaru a dodacími podmienkami, ktoré akceptuje, ďalej že sa oboznámil a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a Reklamačným poriadkom platnými v čase odoslania objednávky, ako i informáciami poskytnutými predávajúcim po odoslaní objednávky.
 3. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a p zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, a to na účely plnenia podľa uzavretej kúpnej zmluvy, ako i na účely propagácie a ponuky ďalších tovarov a služieb predávajúceho, zasielania informácií o činnosti predávajúceho, o usporadúvaných akciách predávajúceho, o ponúkaných výrobkoch, službách a iných aktivitách predávajúceho vrátane zasielania týchto informácií elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomného oznámenia o odvolaní tohto súhlasu na e-mail predávajúceho: info@datesmobile.sk
  alebo zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu predávajúceho: DATES MOBILE Slovakia, s.r.o., Plynárenská 3/A, Bratislava 821 09 Bratislava.
 4. V prípade, ak by predávajúci nesprávne spracovával osobné údaje kupujúceho alebo, ak by mal kupujúci iné pochybnosti týkajúce sa porušenia zákona o ochrane osobných údajov v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho o vysvetlenie a požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav, najmä je oprávnený žiadať blokovanie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov kupujúceho, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 5. Kupujúci zároveň udeľuje predávajúcemu súhlas, aby e-mailová adresa uvedená kupujúcim v objednávke alebo iným spôsobom poskytnutá kupujúcim predávajúcemu v súvislosti s nákupom tovarov a/alebo Služieb predávajúceho kupujúcim, mohla byť využitá na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a/alebo služieb predávajúceho v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách) (§ 62 zákona o elektronických komunikáciách), t.j. na zasielanie obchodných oznámení predávajúceho s ponukou podobných tovarov a/alebo služieb predávajúceho v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách. V prípade, ak si kupujúci (príjemca) takejto elektronickej pošty nepraje ďalšie zasielanie takýchto obchodných oznámení, je oprávnený jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takéto zasielanie obchodných oznámení, a to nesúhlasom so zasielaním obchodných oznámení na e-mailovú adresu: info@datesmobile.sk
 6. Zmluvné strany si navzájom doručujú písomnosti na adresu zapísanú v obchodnom alebo inom registri, resp. na oznámenú adresu.
 7. V prípade, ak sa zásielka vráti odosielateľovi z dôvodu, že druhá zmluvná strana ju odmietla prevziať, nepreberá poštu, na uvedenej adrese je považovaná za neznámeho adresáta, resp. z iného dôvodu, považuje sa za doručenú dňom, kedy sa vrátila odosielateľovi, a to aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana o nej nedozvie, ak zákon o predaji na diaľku neustanovuje inak.

 

 

 

 

V Bratislave dňa 1.8.2015

 

 

 

DATES MOBILE Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Sobol, konateľ