reklamačný poriadok

 
 
Úvod > Reklamačný poriadok
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu DATES MOBILE

REKLAMAČNÝ PORIADOK

DATES MOBILE Slovakia, s.r.o.

 

Predávajúci - spoločnosť DATES MOBILE Slovakia, s.r.o., Plynárenská 3/A, 821 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 61641/B, vydáva s účinnosťou od 1.8.2015 tento Reklamačný poriadok:

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je z toho dôvodu povinný vec pri prevzatí riadne prezrieť a prípadné zjavné vady bezodkladne (t.j. najneskôr do 3 dní od prevzatia) reklamovať. Po zistení vady je kupujúci povinný kontaktovať telefonicky alebo mailom predávajúceho, ktorý mu obratom zašle reklamačný protokol. Reklamačný protokol je možné stiahnuť si aj z webovej stránky predávajúceho http://datesmobile.sk

 

 1. Kupujúci je oprávnený reklamovať vady tovaru počas záručnej doby. Ak nie je výrobcom tovaru ustanovené inak, záručná doba je 24 mesiacov. V prípade predaja použitých tovarov (tzv. „second hand“) je záručná doba takýchto tovarov 12 mesiacov. Záručná doba začne plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.

 

 1. Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný protokol a spolu s reklamovaným tovarom a kópiou daňového dokladu zaslať buď vo forme balíka alebo doporučenou poštou na adresu predávajúceho. Predávajúci nie je povinný prijať zásielku kupujúceho posielanú na dobierku. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť aj doručením reklamovaného tovaru spolu s dokladmi do niektorého z predajných miest predávajúceho.

 

 1. V prípade zistenia vady a uplatnenia reklamácie má kupujúci nasledovné práva podľa §§ 622 a 623 Občianskeho zákonníka:
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
  5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Predávajúci je po prevzatí reklamovaného tovaru a na základe rozhodnutia kupujúceho o uplatnení niektorého z práv uvedených v ods. 4, povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

 1. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať doklad o vybavení reklamácie..

 

 1. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Kupujúci môže akékoľvek podnety alebo sťažnosti  zasielať predávajúcemu na e-mail: info@datesmobile.sk.

 

 

V Bratislave dňa 1.8.2015

 

 

 

DATES MOBILE Slovakia, s.r.o.

Ľuboš Sobol, konateľ